top of page

VÅRT SYFTE

”Asatro handlar om rötter,
det handlar om att finna kopplingar,
det handlar om att komma hem”

37292422_10156854578132922_1207147377979
Utövandet, främjandet, utvecklandet och spridandet av religionen Asatro

Asatro är en nedärvd religion, förd vidare till oss från våra förfäder och därför skräddarsydd efter vår unika uppsättning. Våra gudar och vår religion har format vår anda, både individuellt och som en grupp. Med vår VILJA, överlever vi inte bara, utan frodas och fortsätter vår högre utveckling som inte känner några gränser. Modern Asatro är en rekonstruerad version av vår nedärvda tro, anpas-sad efter vår omgivning och våra liv idag, men vår tro och utövandet av denna är fylld med andan av våra gudar och förfäder. Dagens utmaningar skiljer sig från de som våra förfäder mötte, men de kräver fortfarande samma hederskodex och ädelhet som formade våra förfäders själar. Asatru Folk Assembly utövar Asatro här-och-nu, så att vårt Folk kan förverkliga sitt unika andliga och kulturella arv.

Bevarandet av det Etniska Europeiska Folket och deras fortsatta utveckling

Om det Etniska Europeiska Folket upphör att existera, kommer Asatron att gå samma öde till mötes. Låt oss vara tydliga: med det Etniska Europeiska Folket menar vi vita människor. Det är vår kollektiva vilja att vi inte bara överlever, utan frodas och fortsätter vår oändliga, gränslösa utveckling. Alla ursprungsreligioner uppstår från den unika kollektiva själen hos ett särskilt folk. Religioner är inte godtyckliga eller tillfälligheter; kroppen, sinnet och själen formas alla av gruppens evolutionära historia och står därför i relation till varandra. Asatro är inte bara vad vi tror, det är vad vi är. Därför är det Etniska Europeiska Folkets överlevnad och välfärd som en kulturell och biologisk grupp ett religiöst imperativ för Asatru Folk Assembly.

Uppmanande till alla bröder och systrar av det Etniska Europeiska Folket att återvända till denna, deras ursprungstro och livsstil

Vi uppmanar vårt folk att ansluta till den stora familj av män och kvinnor som hedrar våra heliga Gudar och Förfäders vägnar. Asafolk är inte alltid ivriga att konvertera, eller att börja om på nytt; men vi vet att våra brö-der och systrar kommer att vara friskare och lyckligare när de återvänt till den tro som uttrycker de-ras unika kulturella och genetiska arv, ett arv som är en lika stor del av den de är som deras blod och ben. Återställandet av våra uråldriga seder och byggandet av en säker framtid för vår tro och vårt folk är vårt kall och vårt öde. Låt oss ”samla folket!”

Återställandet av gemenskap, förvisande av utanförskap, och etablerandet av naturliga och rättvisa relationer inom vårt Folk

Våra förfäder hade religiösa och sociala levnadssätt som gav dem en känsla av kontinuitet och ge-menskap, samtidigt som de hårdfört förespråkade individens rättigheter; vi kan och vi kommer än en gång att etablera denna naturliga ordning inom vårt Folk. Asatro uppmanar till sunda, tradition-ella familjer samtidigt som man skapar en större, utökad familj som stödjer den grundläggande kärn-familjen. Vi stöttar varandra materiellt, socialt och andligt samtidigt som vi respekterar individens och familjens privatliv. Samhället skulle fungera bättre om familjer och andra grupper tog hand om varandra, istället för att vara beroende av inträngande och påträngande ”hjälp” från källor utifrån, som till exempel statliga myndigheter.

Främjandet av sann mångfald bland folk och kulturer på jorden

Världen är inte en enda uniform och enformig massa. Alla folk är, och med all rätt borde vara; distinkta och unika. Varje enskild kultur borde uppskatta dessa skillnader och vara fria att arbeta för att uppfylla sina egna öden. Bara genom våra unika egendomligheter kan våra Gudar manifesteras fullkomligt. Asatru Folk Assembly stödjer ansträngningar från alla kulturella och biologiska grupper att upprätt-hålla sin identitet och motsätter sig alla kulturmarxister som vill reducera mänskligheten till en grå och oigenkännlig massa.

Uppfostrandet av vårt folk att äga en djup känsla av ansvar och självförtroende

Asatro förespråkar ett starkt och kraftfullt folk som bemästrar sitt eget öde. Även om många står emot oss är vi aldrig någons offer. Våra Gudar vill se oss gå segrande genom livet, de vill se oss följa deras exempel och växa i styrka, medvetenhet och ansvar - praktiserat genom visdom.

Användandet av vetenskap och teknologi för vårt folks välbefinnande, samtidigt som vi skyddar och arbetar i harmoni med vår naturliga omgivning

Teknologi och vetenskap är en del av vårt intellektuella arv och vi kan använda dem för att göra livet bättre för oss och våra barn. Vi måste dock använda våra färdigheter med försiktighet, för att upprätt-hålla den naturliga ordningen ur vilken vi en gång uppstått. Vi moderna Asatroende förkastar inte de vetenskapliga och teknologiska framgångar vårt folk gjort de senaste tusen åren. Även vikingarna själva var i teknologisk framkant för sin tid. Vi erkänner människans förmåga att förändra världen omkring oss - till det bättre eller sämre. Vår kunskap måste praktiseras på ett vis som inte är skadligt för miljön vi lever i, för jorden är vår moder och medan vi behåller vår fria vilja och individualitet är vi alla delar av livets träd.

Utforskandet av universum, i linje med vårt folks Faustiska instinkt

Vi är ett vittfarande Folk. Oden är en vandrare och de som följer våra Gudar har ofta sökt horisonten. Långskeppet har ersatts av rymdfarkoster och elektron-mikroskopet men utforskningens anda förblir den samma. Vår kärlek till frihet och vårt begär efter att få vara vid fronten bär en otvivelaktig kopp-ling. Stagnation leder till självbelåtenhet, och självbelåtenhet är döden.

Att erkänna livets kamp, välkomnandet av utmaningen som den kampen för med sig och att leva livet fullkomligt och med glädje för att möta evigheten med mod

Livets kamp är en slipsten som vässar andens svärd. Vi ska aldrig ångra hindren vi mött, utan an-vända dem för att växa starkare och visare. Inte heller ska vi låta dem stjäla vår rätt att njuta av livet. Låt oss leva vårt liv med styrka - när dödens dag kommer låt oss då göra även det med värdighet, ära och nåd.

bottom of page